۶۰ ثانیه – 60Sanieh

قیمت عجیب عوارض مسیر پانزده کیلومتری آزادراه تهران – شمال

طول آزادراه تهران – شمال ۱۲۱ کیلومتر بوده و دارای ۲ خط (در فرازهای تند ۳ خط) در هر باند است و حداکثر شیب طولی مسیر ۶ درصد، حداقل شعاع قوس ها ۴۰۰ متر و میانگین سرعت سیر ۸۰ کیلومتر …

دسته بندی ها:   60ثانیه

دیدگاه ها